Unapređenje kvaliteta na IUS-u – održane praktične radionice

 

Ured za osiguranje kvaliteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) organizovao je nekoliko radionica namjenjenih akademskom osoblju u periodu od 25. do 27. septembra, 2018.

Teme radionica odnosile su se na procese izrade nastavnih planova i programa, s fokusom na podučavanje usmjereno ka studentu. Pažnja je posvećena definisanju jasnih sadržaja predmeta i ishoda učenja.

“Osnovna ideja ovih radionica bila je razmjena iskustava među akademskim osobljem u cilju zajedničkog razumijevanja podučavanja usmjerenog ka studentu u procesu izrade nastavnih planova i programa. Istaknuta je važnost usaglašavanja ishoda učenja sa nastavnim metodama i vrednovanjem,” izjavila je Edina Hadžiahmetović, rukovodilac Ureda za osiguranje kvaliteta.”

Veliki odziv profesora i asistenata na radionicama pokazao je da su oni spremni nadograđivati svoja stečena znanja i iskustva. Istovremeno, aktivnim učešćem akademskog osoblja na predmetnim radionicama dat je značajan doprinos razvoju politike Univerziteta u odnosu na osiguranje kvaliteta i međunarodnu dobru praksu u ovoj oblasti.

 

Top