Nastava na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka i sinergija u polju istraživanja

Na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka (FASS) nastava i istraživanje u različitim oblastima su bili izuzetno produktivni u proteklih nekoliko godina. Razlog tome je odluka Fakulteta kojom se napravila sinergija između nastave i istraživanja, pri čemu je postavljen cilj da se nastava i istraživanja u cijelom procesu obrazovanja nadopunjuju. Takav pristup je podstaknut kontinuiranim tehnološkim razvojem koji je doveo u pitanje tradicionalne metode u obrazovanju, i umjesto toga promovira sinergiju između istraživanja i nastave. Oba procesa, nastave i istraživanja su neminovna za podsticaj i kvalitetan rad studenata pri rješavanju problema, razvijanja kritičkog razmišljanja i kreativnosti. 

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka, koji trenutno ima pet studijskih programa, motiviše svoj nastavni kadar da nastavi istraživanja u polju njihovog interesa, kako bi razvili svoje ekspertize i kako bi studenti mogli imati koristi od njihovih istraživanja. Od 2012.-2014. godine, akademici  su kontinuirano uključeni u oblasti održivih studija i aktivno djeluju u istraživanju njihovih specijalističkih disciplina i predmeta. U tom procesu, oni predstavljaju svoja otkrića iz različitih istraživačkih djelatnosti na konferencijama i univerzitetima širom svijeta, kao i publikacijama njihovih otkrića i uvida njihovih istraživanja kao autora knjige (jedan autor), poglavlja u knjigama, uređenja zbirki eseja, i peer-časopisa. Ovakvo širenje ideja i otkrića je akademskom kadru (FASS) fakulteta pomoglo da uspostavi istraživačke mreže i profesionalne veze sa velikim brojem kolega akademika koji rade na različitim univerzitetima širom svijeta. 

Publikacije FASS fakulteta za 2012.-2014. su sljedeće: 16 objavljenih knjiga, 67 objavljenih poglavlja u knjigama, 60 peer-review članaka, 151 predstavljen konferencijski rad i 53 umjetnička djela i izvedbe. Stoga, uzimajući u obzir protekli period, možemo reći da je Fakultet postao vješt u izgradnji poslovih mreža u polju istraživanja, pojedinačnih istraživanja akademika, objavom niza knjiga, poglavlja u knjigama, člancima, stručnim radovima i umjetničkim djelima, i da je u porastu od 2012. godine. Fakultet umjetnosti i društvenih nauka načinom rada i pristupa osigurava razvoj nastavnog kadra, kao profesora i istraživača koji će biti adekvatno pripremljeni da odgovore na izazove našeg globalnog društva.

Top