Izazovi odnosa između nauke i religije

U predavanju “Izazovi odnosa između nauke i religije”, predstavljenom 14. marta 2019. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), Rusmir Mahmutćehajić je objašnjavao kako se dvije antropologije i kosmologije, tradicionalna i moderna, odnose jedna naprema drugoj i kakav je epistemološki okvir filozofija religije i nauke. Takve nove perspektive o našoj svetoj baštini omogućavaju nam da razvijamo naše odluke na drugačijoj osnovi i unutar drugačije orijentacije od trenutno dominantne.

Top