International University of Sarajevo is a foundation university that has been active in our country from 2003. It was founded by the Foundation for Education Development Sarajevo, and it has five faculties with 21 study programs. Some of the programs are
 

Dr. Ahmet Yıldırım za "Oslobođenje": Traganje za dobrobit svih

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je fondacijski univerzitet koji u našoj zemlji djeluje od 2003. godine. Osnovan od Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, sastoji se od pet fakulteta i 21 studijskog programa, od kojih je nekoliko steklo međunarodnu akreditaciju Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austria), punopravne članice Evropskog udruženja za osiguranje kvalitete (ENQA). IUS također učestvuje u mnogim projektima, za čiju je realizaciju na međunarodnom nivou jedan od preduslova da univerzitet bude akreditovan.

Sa rektorom ovog univerziteta, dr. Ahmetom Yıldırımom, razgovarali smo o pitanju (re)akreditiranja visokoškolskih ustanova u našoj zemlji, koje se u proteklom periodu nanovo aktualiziralo, važnosti kvalitete visokog obrazovanja i dimenziji o kojoj bi se najviše trebalo voditi računa - budućnosti studenata, koji bi posebno bili pogođeni nedostatkom akreditacije.

1. Problem vezan za akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH aktuelan je godinama. Entitet RS i državni nivo vlasti dugo se nisu mogli usaglasiti oko toga šta je u čijoj nadležnosti, a struka upozorava kako bi cijeli sistem visokog obrazovanja u našoj zemlji, da problem nije riješen, mogao biti paralizovan. Kako Vi gledate na to?

Opstrukcije u procesu akreditiranja visokoškolskih ustanova, nažalost, mogu imati mnogo negativnih učinaka, domino-efekt, rekao bih, i to ne samo u sektoru visokog obrazovanja već i mnogo šire. Žrtve ove situacije mogu biti svi univerziteti u Bosni i Hercegovini i nadam se da će biti dovoljno razboritosti kako bi se prevladao zastoj koji sada imamo. Vjerujem da sve strane shvataju da samo kvalitetno visoko obrazovanje može donijeti korist društvu u cjelini.

2. Pljušte međusobne optužbe između državne i entitetske (RS) agencije za akreditovanje. Ko bi, prema Vašem mišljenju, trebao "pomiriti" suprotstavljene strane? O čemu se ovdje, prema Vašem mišljenju, radi?

Nadamo se da će institucije koje su uključene u pregovore razumjeti šta je u pitanju. To je sama budućnost generacije studenata. Trenutni zastoj mogao je ugroziti godine napora i ulaganja u visoko obrazovanje širom zemlje. Najbolje “pomirenje” je, zapravo, traganje za dobrobiti. Internacionalni univerzitet u Sarajevu je neprofitna visokoškolska ustanova koju je osnovala Fondacija za razvoj obrazovanja. Sav profit koji IUS pravi reinvestira se u obrazovne procese. Na primjer, važno je spomenuti činjenicu da IUS na godišnjem nivou izdvoji oko 6,5 miliona KM za stipendiranje studenata u BiH. Ti studenti dolaze iz oba entiteta, ali IUS ima i mnogo stranih studenata koji bi mogli biti posebno pogođeni nedostatkom državne akreditacije.

3. Koliko je IUS univerzitet u opasnosti ako se ova priča ne završi pozitivno? Kada vama ističe akreditacija? (Koji su od vaših fakulteta uspjeli doći do akreditacija u drugim zemljama?)

IUS-ova institucionalna akreditacija ističe ove godine i već pet mjeseci radimo na procesima samoevaluacije i pripremi dokumentacije. Uprkos trenutnoj situaciji, IUS će se pridržavati svih zakonskih zahtjeva i podnijeti zahtjev nadležnom ministarstvu kako bi pokrenuo proces akreditacije. U skladu sa Strateškim planom Internacionalnog univerziteta u Sarajevu 2016-2021, IUS je dobio međunarodnu akreditaciju za bachelor i master nivoe austrijske Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju (AQ Austria), i to na sljedećim studijskim programima: Elektrotehnika i elektronika, Genetika i bioinženjering i Međunarodni odnosi.

4. Ako bi se ipak desio najgori scenarij, šta bi time vaši univerzitet i studenti izgubili? Koliko se o toj dimenziji stvarno vodi računa?

Svakako, to bi negativno uticalo na tržište obrazovanja i industriju u BiH, kao i na njen imidž, jer veliki broj stranih studenata, sa svih kontinenata, iz više od 40 zemalja svijeta, studira na našem univerzitetu. Pored toga, proces izgradnje povjerenja je dug proces u koji je IUS uložio ogromne napore i resurse. Dozvolite mi da spomenem samo nekoliko partnera IUS-a: Tehnički univerzitet u Istanbulu (ITU), s kojim je IUS nedavno uspostavio zajedničke studijske programe, kao i AQ Austria, koja je, kako sam već spomenuo, odobrila međunarodnu akreditaciju za nekoliko IUS-ovih studijskih programa. Štaviše, u toku su pregovori sa nekim univerzitetima u Evropi, u smislu stvaranja zajedničkih programa za privlačenje više stranih studenata. Bosna i Hercegovina, posebno Sarajevo, ima visok potencijal da bude međunarodno obrazovno središte i naši napori su intenzivirani da bi se postigao ovaj cilj. Ako se dogodi najgori scenarij, izgubićemo sve što smo postigli, kao i buduće šanse za napredak.

5. Zvono je uvijek okrenuto ka privatnim univerzitetima. Koliko ste, zapravo, vi u mogućnosti da utičete na rad nadležnih tijela Agencije? Ili je sve u rukama politike?

Vjerujemo da je sva akademska zajednica u BiH jedinstvena u mišljenju da se situacija mora riješiti, jer narušava rad univerziteta u cijeloj BiH. Činjenica je da zapošljavamo veliki broj eminentnih profesora i obrazujemo veliki broj studenata, što pokazuje našu posvećenost i interes da apelujemo na brzo rješavanje navedenog spora između nadležnih agencija. Svako dalje produbljivanje sukoba može oštetiti obrazovni sistem, studente i ugled BiH u Evropi.

6. U koliko ste međunarodnih projekata trenutno uključeni? Šta oni podrazumijevaju?

IUS je izuzetno aktivan u mobilnosti studenata. Promovišemo učešće studenata i osoblja u programu mobilnosti ERASMUS+, zatim u programu Vijeća za visoko obrazovanje Turske, Mevlana programu razmjene, posebno usmjerenom na dopiranje do bosanske dijaspore. Iako smo u mobilnosti uključeni tek od 2015. godine, realizirali smo 794 razmjene studenata i osoblja. Vodimo nekoliko istraživačkih i razvojnih projekata koje finansiraju različite agencije za finansiranje, ali i industrijski partneri. Horizont 2020 SAGE gender projekat, finansiran od Evropske komisije, Dijaspora za razvoj, koje finansira UNDP, projekti koje finansira naš dugoročni partner Siemens - samo su neki. Bez prave institucionalne akreditacije, bit će teže dobiti takve projekte na već vrlo konkurentnom tržištu.

Top