IUS postao član svjetskih programa u istraživanju održivog razvoja

U cilju daljeg jačanja svoje međunarodne saradnje i istraživanja na polju UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG), Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je sredinom oktobra 2020. godine, uspostavio saradnju sa međunarodno priznatim platformama i mrežama za istraživanja u oblasti SDG-ja - Međuuniverzitetski istraživački program održivog razvoja (IUSDRP) i Evropska škola održivosti nauke i istraživanja (ESSSR). Saradnja je uspostavljena na inicijativu doc. dr. Aliaksandr Novikau, sa programa Međunarodnih odnosa IUS-a, uz podršku rektora, prof. dr. Ahmeta Yıldırıma, i koordinaciju Ureda za osiguranje kvaliteta IUS-a.

Primarni cilj IUSDRP-a je uspostaviti svjetsku platformu putem koje bi univerziteti članice iz različitih dijelova svijeta provodili efikasnija istraživanja na polju održivog razvoja. Konkretno, IUSDRP se fokusira na pronalaženje i poduzimanje zajedničkih istraživačkih i obrazovnih projekata.

U istom smislu, ESSSR promoviše saradnju među evropskim univerzitetima uspostavljanjem platforme za univerzitete iz svih dijelova Europe, za razmjenu mišljenja i istraživačkih iskustava iz oblasti održivosti, a sve u cilju bolje implementacije SDG-a. ESSSR mobilizuje univerzitete koji rade na SDG-ju i sprovode zajedničke inicijative. Ova mreža posebno se fokusira na istraživačke projekte i specijalna predavanja i publikacije, koji pokazuju način na koji istraživanja o održivosti mogu pomoći u postizanju ciljeva održivog razvoja i kako sve to može doprinijeti obrazovanju sljedeće generacije naučnika o održivosti.

Rektor IUS-a, prof. dr. Ahmet Yıldırım, istakao je ovom prilikom da je članstvo IUS-a u istraživačkim mrežama IUSDRP i ESSSR veliki korak za IUS na putu ka postizanju njegove misije, vizije i strateških ciljeva. Štaviše, rekao je da je ovo partnerstvo postavilo temelje za otvaranje širih perspektiva i novih strateških poteza IUS-a, kao jednog od vodećih univerziteta na polju održivog razvoja, u poređenju sa drugim univerzitetima u regiji. Ovo partnerstvo otvara vrata za zajednička istraživanja, razmjenu stručnosti i pruža mogućnosti IUS-u da se prijavi za grantove za istraživanja. Na taj će se način IUS pridružiti vodećim svjetskim univerzitetima, članovima ovih mreža, u njihovim naporima da konsoliduju svoje inicijative oko ciljeva održivog razvoja.

IUS je vodeći bh. univerzitet u implementaciji ciljeva održivog razvoja kroz interne i eksterne aktivnosti. Mnogi profesori IUS-a već su implementirali UN SDG u svoje istraživačke i obrazovne aktivnosti. Spomenućemo samo nekoliko primjera: kroz svoje nastavne programe nekoliko IUS-ovih studijskih programa uključuje teme održivosti u svoju ponudu predmeta; na primjer, predmeti koji već nude teme o održivosti su sljedeći: IR476 Globalna ekološka pitanja i IR467 Energetska sigurnost, IR474 Rodna ravnopravnost u međunarodnim odnosima, koje nudi program Međunarodnih odnosa (Fakultet menadžmenta i javne uprave); BIO410 Ekologija i inžinjerstvo zaštite okoliša, koji nudi program Genetika i bioinženjering (Fakultet prirodnih i tehničkih nauka).

Glavni cilj ovih univerzitetskih predmeta je podići svijest studenata i osposobiti ih znanjem i kompetencijama da postanu budući ambasadori ciljeva održivog razvoja. Kroz projekte koje će studenti izvoditi u sklopu predmeta, očekuje se da će steći praktične vještine i njegovati osjećaj doprinosa ciljevima održivog razvoja.

I na kraju, napori IUS-a priznati su od strane Times Higher Education Impact Ranking (THE) dvije uzastopne godine. Do sada je IUS jedini univerzitet u BiH i široj regiji koji je THE svrstao u ovu kategoriju. Ovo je samo početak IUS-ovog puta ka njegovom doprinosu ciljevima održivog razvoja i implementaciji Agende UN-a 2030.
 

Top