IUS: Prva visokoobrazovna institucija sa politikom rodne ravnopravnosti

Dana 4. jula 2019. godine u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu upriličeno je predstavljanje svih aktivnosti i rezultata trogodišnjeg EU projekta pod nazivom: Sistemske mjere za ravnopravnost spolova, pod okriljem Horizon2020 projekta te finansiranog od strane Europske komisije.

Rodna ravnopravnost je sveprisutno pitanje u okviru Horizonta 2020, a njen značaj je predložen od strane Vijeća Evropske Unije u svojim Zaključcima od 1. decembra 2015. o unaprijeđenju rodne ravnopravnosti u Evropskom istraživačkom prostoru (ERA). Horizon 2020 je do sada najveći EU okvirni program za istraživanje i inovacije, sa budžetom od skoro 80 milijardi eura za period 2014-2020. Za nedavno objavljeni program 2018-2020 izdvojeno je 30 milijardi eura.

Ciljevi projekta su bili poboljšanja u donošenju odluka i povećanje kapaciteta i kvalitete istraživanja; uključivanje rodno osjetljivih praksi, procesa i procedura u istraživanju, kao i razvijanje ravnoteže zastupljenosti muškaraca i žena u institucionalnom odlučivanju.

U prvoj fazi projekta SAGE projektni tim je kreirao Plan jednakopravnosti spolova (kao takav prvi u BiH za visoko obrazovanje), gdje su postavljene mjere koje su u narednom periodu realizirane, a one su između ostalog uključivale:

  • organiziranje predavanja i edukacija od strane eminentnih gostiju/šći s ciljem povećanja vidljivosti žena u visokom obrazovanju kao i pristupačnosti uzora za žene u visokom obrazovanju,
  • osposobljavanje Bebi sobe za sve uposlenike/ce kao i studente/ice IUS-a,
  • rodno zasnovane procedure, kao što su procedure majčinskog i očinskog porodiljskog odsustva, procedura prvog pristupa radnom mjestu na IUS-a (Induction Policy), upitnik prije napuštanja radnog mjesta (prilikom napuštanja institucije), kao i Procedure zaštite od seksualnog uznemiravanja ili mržnje (Sexual Harassment Policy),
  • rad s javnim institucijama i mentorstvo u sprovođenju gender politike na javnim BH univerzitetima,
  • predstavljanje Povelje o rodnoj ravnopravnosti, koju će u skorije vrijeme potpisati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu.

Preko 30 državnih i nevladinih organizacija je upoznato sa radom i aktivnostima projekta, što je potvrđeno i na ovom događaju, gdje su između ostalog bili prisutni predstavnici/e Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH, Univerzitet u Sarajevu, Anadolija Balkan agencija, predstavnici/e osnovnih i srednjih škola KS, Sarajevski otvoreni centar, kao i Fondacija CURE.

IUS, kao lider u rodnoj politici u visokom obrazovanju ima dužnost, ali i zadovoljstvo da bude mentor svim instutcijama koje se odluče za ovaj korak, koji je jedan od najvažnijih koraka na putu ka članstvu u Europskoj uniji.

Top