The Harvard Human Rights Journal objavio istraživanje profesora dr. Gorana Šimića

Profesor dr. Goran Šimić proveo je istraživanje na temu „Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i pitanje pravde“, koje je objavljeno u The Harvard Human Rights Journal-u u decembru, 2017. Ovaj cijenjeni časopis osnovan je 1988 godine od strane Harvard Univerziteta (Harvard Law School) i objavljuje analize na temu ljudskih prava u Sjedinjenim Američkim Državama i svijetu.

Ovo istraživanje se fokusira na doprinos ICTY-a u postizanju pravde. Ono je simboličan doprinos autora činjenici da je ovaj sud završio svoj rad nakon više od dvije decenije, te je bilo neophodno utvrditi  i uporediti postavljene ciljeve i efikasnost  kroz ostvarene rezultate. Nakon kratkog pregleda o svrsi i važnosti  Međunarodnog krivičnog prava (MKP), autor je objasnio važnost osnivanja ICTY-a i naglasio njegova najvažnija pojedinačna dostignuća. Kada je u pitanju pravda, navedeno je da se žrtve i dalje osjećaju nezadovoljnim jer njihovo poimanje pravde je drugačije od onog koje se može naći u sudnicama. Iako je mnogo toga urađeno na polju MKP-a u protekle dvije decenije, još uvijek su otvorena neka teoretska pitanja poput pitanja individualne odgovornosti za masovne zločine, kao i potrebe za pravdom okrenutoj žrtvama, na koja MKP treba odgovoriti. Na kraju autor navodi da je “krivična pravda” samo dio pravde, te kao takva treba biti praćena i drugim važnim društvenim aktivnostima u post-konfliktnim društvima. Sve one trebaju imati zajednički zadatak da pomognu žrtvama pri ponovnoj izgradnji njihovih razorenih života, kao i  ponovnoj izgradnji društava razorenih nasilnom prošlošću.

 

 

Top