Profesori i saradnici Pravnog fakulteta IUS učestvovali na naučnom skupu Akademije Pravnih Znanosti Hrvatske i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, EUROPEIZACIJA HRVATSKOG PRIVATNOG PRAVA

Dvodnevni naučni skup Evropeizacija Hrvatskog privatnog prava održan je na Pravnom fakultetu u Splitu 16. i 17.6.2016. godine. Skup su svojim obraćanjima otvorili predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske, prof. dr. Davor Derenčinović i dekan Pravnog fakulteta u Splitu prof.dr. Željko Radić.

Skup je okupio ugledne stručnjake iz različitih oblasti pravne nauke. Cilj konferencije je bio analizirati različite segmente evropeizacije privatnog prava, kao i ključne probleme sa kojima se suočava Hrvatska i zemlje okruzenja u procesu harmonizacije i unifikacije pravnih sistema.

Zaposlenici Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu su učešćem na konferenciji dali doprinos njenom radu. Zapažen referat pod nazivom “Europeizacija bosanskoheregovačkog prava društava u uslovima nepostojanja jedinstvenog pravnog i ekonomskog okruženja” izlozio je doc. dr. Emir Sudžuka. Domaćinima je bila posebno zanimljiva autorova kritika postojećeg stanja u Federaciji BiH, Republici Srpskoj te Distriktu Brčko, kao i prijedlozi prava usklađivanja sa pozitivnim evropskim zakonodavstvom.

Prof.dr. Dževad Drino i viša ass. Benjamina Londrc su prezentirali referat pod nazivom “Povijesni aspekti uticaja prava istočnojadranskih gradova na pravo srednjovjekovne Bosne”, koja predstavlja de iure prvu europeizaciju bosanskog srednjovjekovnog prava.

Zaključci konferencije zasigurno predstavljaju veliki doprinos nauke u pogledu definisanja i rješenja problema sa kojima se u različitim aspektima suočavaju Hrvatska i zemlje okruzenja u kontekstu unifikacije sa pravnim tečevinama EU.

 

Top