Journal of Experimental Botany objavio članak dr. Mohameda Ragaba Abdela Gawwada

Professor Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) dr. Mohamed Ragab Abdel Gawad učestvovao je u istraživanju koje je provedeno na Univerzitetu u Perpignanu, Francuska, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of Experimental Botany.

Članak pod nazivom: “Samozaštita citosolne malat dehidrogenaze protiv oksidativnog stresa u Arabidopsisu" objavljen je 29. novembra 2017. godine.

Cilj časopisa Journal of Experimental Botany (JXB) je da objavljuje radove koji unaprijeđuju naše razumijevanje biologije biljaka. Orginalna istraživanja koja se objavljuju u ovom časopisu sadrže nova saznanja o fundamentalnim procesima ili mehanizmima uključujući one koje su temelj za poboljšanje biljaka u cilju održive proizvodnje hrane, goriva i obnovljivih materijala.

Autori spomenutog članka su pronašli, koristeći dvohibridni test kvasca, da su citosolni tioredoksini u interakciji sa malat dehidrogenazom (MDH). Također su pronašli da je aktivnost NAD-MDH u citosolu i hloroplastu (a ne u mitohondriji) osjetljiva na količinu hidrogen peroksida u Arabidopsisu. Objasnili su važnost reducirajućeg tioredoksin sistema u zaštiti MDH od oksidacije u živim organizmima. Pretpostavljaju da promjena u aktivnosti MDH doprinosi prilagođavanju ćelijskog metabolizma vanjskim uvjetima.

Abstrakt ovog istraživanja dostupan je na sljedećoj web stranici:

https://academic.oup.com/jxb/advance-article-abstract/doi/10.1093/jxb/erx396/4670922

Dr. Mohamed Ragab Abdel Gawad je zvanje doktora nauka stekao 2008. godine na Univerzitetu u Perpignanu, Francuska, i to na polju molekularne biologije. Kao profesor na IUS-u radi od 2008. godine. Trenutno učestvuje u velikom broju naučnih projekata, član je mnogih naučnih organizacija širom svijeta i glavni je urednik časopisa Journal of Plant Biology Research. Njegova trenutna intresovanja u smislu istraživanja su Molekularna biologija biljaka, Proteini za pohranu, interaktom proteina, predikcija 3-D strukture proteina.

Top