Alma Jeftić održala predavanje

U ponedjeljak, 17. novembra 2014. godine, održano je predavanje na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) na temu “Biti student u stranoj zemlji: Glavne prepreke i izazovi”.  Ovo predavanje se odnosilo na istraživanje koje je provela viša asistentica na Programu za psihologiju, Alma Jeftiċ, zajedno sa studentima psihologije tokom zimskog i ljetnog semestra školske 2013/2014. godine.

U okviru ovog istraživanja, analizirala su se iskustva turskih studenata IUS-a, kao i implikacije za razvoj odgovarajuċeg sistema podrške u skladu sa njihovim potrebama. 542 studenta su odgovorila na pitanja iz upitnika kojim se utvrđuju njihove najveċe prepreke, problemi i strategije suočavanja sa problemima. Kao tri najfrekventnije prepreke izdvojile su se: novac/finansije, udaljenost od porodice i strani jezik. 

U toku predavanja, govorila je o najčešćim problema sa kojim se suočavaju student a tiču se stilova učenja i novih odgovornosti (upravljanje vremenom i finansijama, raspodjela poslova). Također, razmatrale su se i preporuke studenata za organizaciju Univerziteta, obrazovanje i studentski centar, uz analiziranje njihove moguċe primjene.

Top