Zajednički evropski pristup zaštiti našeg stanovništva – COVIRNA projekat: Pregled

covirna

COVIRNA je inovativna mjera usmjerena na pacijenta koja ima za cilj stvaranje dijagnostičkog alata za prepoznavanje pacijenata oboljelih od koronavirusa kod kojih postoji rizik od razvoja smrtonosnih kardiovaskularnih komplikacija. Projekat je dobio sredstva iz programa Evropske unije za istraživanje i razvoj Horizon 2020 u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101016072.

Koordinatorica COVIRNA projekta, vanredni profesor dr. Kanita Karađuzović – Hadžiabdić sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) je podsjetila da se ideja za ovaj projekat javila početkom proljeća 2020. godine, kao odgovor na pandemiju koronavirusa. Projekat je počeo u novembru 2021. i završit će se do kraja aprila 2023. godine.

COVIRNA konzorcij kao i članovi osoblja IUS-a koji rade na Projektu su uradili veliki broj aktivnosti tokom protekle dvije godine. Ovaj pregled će predstaviti aktivnosti urađene tokom nekoliko posljednjih mjeseci.

Vanredni profesor dr. Kanita Karađuzović – Hadžiabdić i docent dr. Muhamed Adilović su posjetili Univerzitet u Luksemburgu i Luksemburški institut za zdravstvo u septembru 2022. godine kako bi radili na aktivnostima Projekta, te razgovarali o akcionom planu za predstojeći period. Istraživači na 3 projekta EU (COVIRNA, ENVISION, COVend) su 5. januara 2023. godine organizovali zajednički webinar i razgovarali o svojim postignućima i zajedničkim izazovima – koji se ne odnose samo na njih, nego često i na projekte u procesu istraživanja i razvoja medicinske tehnologije. Diskutovali su i o uspješnim praksama kako odgovoriti na očekivanja ljekara, a u isto vrijeme i na potrebe pacijenata. Pored toga, propratni online sastanak COVIRNA konzorcija je održan 19. januara 2023. godine. Tokom sastanka se razgovaralo o glavnim razvojima i rezultatima projekta kao i budućim planovima. Još jedan online COVIRNA webinar „Prisupi usmjereni na pacijente kod dugotrajnog COVID-a“ će se održati 2. marta 2023. godine.

Jedna od narednih aktivnosti će biti posjeta Institutu „Jožef Stefan“ u Ljubljani od 30. januara od 3. februara 2023. godine gdje će dr. Karađuzović – Hadžiabdić i dr. Adilović nastaviti raditi na COVIRNA projektu.

 

Za više informacija o projektu, posjetite https://covirna.eu

Također aktivnosti Projekta možete pratiti i na LinkedIn platformi: https://www.linkedin.com/company/covirna-project-eu?trk=public_post_main-feed-card_reshare_feed-actor-image

Share