Organizovane radionice za nastavni kadar IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu organizirao je radionicu s nastavnim kadrom kao dio svojih aktivnosti internog osiguranja kvaliteta.Radionica je trajala dva dana 18. i 19.juni 2012.godine.Internacionalni univerzitet u Sarajevu napravio je strate¹ku analizu rada u ¹irem kontekstu osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju ¹to je podrazumijevalo procese i aktivnosti kojima se osigurava odr¾avanje kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa definiranim akademskim standardima.

Na radionici je sudjelovalo veliki broj IUS nastavnog kadra, a rezultati radionice se prikupljaju, analiziraju i koristit æe se u definiranju daljnjih aktivnosti rada i djelovanja.

Top