IUS Škola engleskog jezika je akreditovana članica EAQUALS-a

Škola engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo (IUS) je nedavno dobila akreditaciju od strane agencije EAQUALS (akronim za „Evaluacija kvaliteta i akreditacija ustanova za jezičku poduku“). EAQUALS je međunarodno priznata ustanova za izdavanje akreditacija sa sjedištem u Evropi. Škola engleskog jezika na IUS-u je prvi univerzitetski pripremni program za engleski jezik na Balkanu koji je dobio međunarodnu akreditaciju EAQUALS-a.

U novembru 2017. godine, agencija EAQUALS je izvršila inspekciju Škole engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo i prilikom ove prve inspekcije utvrdila da postoje visoki standardi neophodni za sticanje akreditacije. Izvođenje nastave, nastavni programi, kao i organizacija kurseva, nastavnih materijala, te procedura ocjenjivanja i evaluacije su ocijenjeni kao izuzetno kvalitetni. Utvrđeno je da ustanova vodi računa o dobrobiti korisnika njenih usluga kao i uposlenika, te da su svi materijali namijenjeni promociji ustanove tačni i istiniti. Inspektori su utvrdili da je ocjena izvrsnosti postignuta u sljedećim kategorijama: rukovođenje i administracija; ocjenjivanje i izdavanje certifikata; radna sredina za učenje; usluge klijentima; profil uposlenika i njihovo dalje usavršavanje i napredovanje; uslovi rada i zaposlenja uposlenika.

Šta je EAQUALS?

Osnovana 1991. godine, agencija EAQUALS („Evaluacija kvaliteta i akreditacija ustanova za jezičku poduku“) je vodeća profesionalna asocijacija koja širom svijeta podupire ideju „Postizanje vrhunskih rezultata prepoznavanjem kvaliteta kroz akreditaciju ustanova za jezičku poduku“). Kako bi postigla zadate ciljeve, EAQUALS je ustanovila i objavila niz zahtjevnih kriterija za sticanje akreditacije. Program EAQUALS akreditacije pruža garanciju visokog kvaliteta učenicima stranih jezika u centrima s EAQUALS akreditacijom. Članovi s EAQUALS akreditacijom su centri za jezičku poduku koji su ispunili vrlo stroge zahtjeve inspekcijskog programa EAQUALS.

EAQUALS pruža savjetodavnu podršku Vijeću Evrope u vezi sa pitanjima jezičke politike i član je profesionalnog Mrežnog foruma u Evropskom centru za moderne jezike (ECML). Članstvo u EAQUALS programu okuplja centre za jezičku poduku iz preko 30 zemalja, kao i vodeće nacionalne i međunarodne organizacije koje pružaju aktivnu podršku jezičkom obrazovanju. EAQUALS također ima posebne ugovore o saradnji s brojnim renomiranim međunarodnim tijelima koji imaju iste ciljeve kao i EAQUALS.

Članovi s EAQUALS akreditacijom nude usluge jezičke poduke koje su kontinuirano na visokom nivou, čime ispunjavaju svjetske potrebe za jezičkom podukom. EAQUALS akreditacija se zasniva na temelju inspekcije izvršene u oblastima kao što su: rukovođenje i administracija; izvođenje nastave i učenje; izrada nastavnih planova i programa i sistema za njihovu podršku; ocjenjivanje i izdavanje certifikata; akademski resursi; radna sredina za učenje; usluge klijentima; osiguranje kvaliteta; profil uposlenika i dalje usavršavanje i napredovanje; uslovi rada i zaposlenja; interna komunikacija; komunikacija sa subjektima izvan ustanove.

Za više informacija o EQUALS-u, posjetite stranicu: https://www.eaquals.org/

Top