Faculty of Education (FEDU)
 

IUS osniva Edukacijski fakultet (FEDU)

Vlada Kantona Sarajevo je na IX sjednici održanoj u srijedu, 11. juna 2015. godine, donijela Odluku da prihvata Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Edukacijskog fakulteta (FEDU). Edukacijski fakultet (FEDU) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) nudi mogućnosti studiranja na sva tri ciklusa studija. Cilj Fakulteta je obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika koji će raditi na unapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u BiH i inostranstvu. Unutar studijskih programa, osim fundamentalnih disciplina kao što su računarske tehnologije, turski i engleski jezik i književnost, izučavaju se i savremene pedagoške discipline, metodologije nastavnog procesa, te lingvističke i komunikacijske vještine. Fakultet nudi napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi. Otvaranjem Edukacijskog fakulteta (FEDU) IUS doprinosi jačanju bh. obrazovnog sistema, te povezivanju istog sa internacionalnim institucijama na svim poljima obrazovanja.

Studenti mogu steći znanja na sljedećim studijskim programima:

  • Računarsko obrazovanje i obrazovne tehnologije (CEIT)
  • Turski jezik i književnost, nastavnički smjer (TLT)
  • Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer (ELT).

Engleski jezik i književnost - nastavnički smjer (ELT)

Nastavni plan i program ''Engleski jezik i književnost'' (nastavnički smjer), Edukacijskog fakulteta (FEDU) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) nudi mogućnost studiranja na sva tri ciklusa studija. Studenti mogu steći znanja iz oblasti engleskog jezika i književnosti, kao stranog jezika u BiH. Cilj Programa Engleskog jezika i književnosti na (FEDU) je da omogući studentima kvalitetno obrazovanje i usavršavanje u oblastima engleskog jezika i književnosti, te da obuči studente modernoj metodici nastave i edukacijskoj psihologiji. Kroz obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika, program će doprinijeti unapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u BiH i inostranstvu. Unutar studijskog programa, osim fundamentalnih disciplina jezika i književnosti, izučavaju se i savremene pedagoške discipline, metodologije nastavnog procesa, te lingvističke i komunikacijske vještine. Fakultet nudi napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi.

Turski jezik i književnost - nastavnički smjer (TLT)

Nastavni plan i program ''Turski jezik i književnost'' (nastavnički smjer), Edukacijskog fakulteta (FEDU) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) nudi mogućnost studiranja na sva tri ciklusa studija. Studenti mogu steći znanja iz turskog jezika i književnosti, kao stranog jezika u BiH. Cilj Programa Turskog jezika i književnosti na (FEDU) je da omogući studentima kvalitetno obrazovanje i usavršavanje u oblastima jezika i književnosti, te da obuči studente modernoj metodici nastave i edukacijskoj psihologiji. Osim jezika, studenti će moći učiti i o historiji i kulturi Republike Turske. Kroz obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika, Program će doprinijeti unapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u BiH i inostranstvu. Unutar studijskog programa, osim fundamentalnih disciplina jezika i književnosti, izučavaju se i savremene pedagoške discipline, metodologije nastavnog procesa, te lingvističke i komunikacijske vještine.

Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije (CEIT)

Studijski program ‘’Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije’’ (CEIT) izučava oblasti nekoliko naučnih disciplina kao što su informatika, komunikologija, pedagogija, psihologija itd. Cilj Programa je podučiti studente vještinama primjene savremene tehnike i tehnologije u poboljšanju efikasnosti obrazovnih procesa na svim nivoima obrazovanja. Ovaj Program osposobljava studente za izvršavanje zadataka na polju dizajniranja i administriranja obrazovnih računarskih softwera i platformi. Diplomanti studijskog programa Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije (CEIT) će biti sposobni rješavati kompleksne praktične probleme iz oblasti informatike, predstaviti složene informatičke koncepte, te povezati teorijska i praktična znanja iz oblasti informatike, pedagogije, psihologije i drugih relevantnih disciplina.

Upis studenata na Fakultet počinje u studijskoj 2016/2017. godini.

Za više informacija o Edukacijskom fakultetu (FEDU) posjetite našu web stranicu http://fedu.ius.edu.ba/

Top